مدیریت فرهنگی

مهندسی فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری

مهندسی فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری آنچه از مهندسي فرهنگي، در كلام مقام معظم رهبري مد ظله العالي به چشم مي خورد، در واقع پرداختن به اين امر است كه؛ «حقيقت فرهنگي و عنصر فرهنگي چگونه و با چه كيفيتي بايد باشد.به كدام سمت بايد برود. فرهنگ مطلوب كدامست؟ وكجاهايش ايراد دارد، فرهنگ موجود […]